AVG-dienstverlening voor onderwijs & overheid

Algemene voorwaarden SUBTITEL

Algemene voorwaarden TITEL

Algemene voorwaarden FLEXFG

Versie mei 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door FLEXFG B.V., KVK nummer 71564004. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor FLEXFG B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door FLEXFG B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 1. ALGEMEEN
  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • “Algemene Voorwaarden” betekent het bepaalde in dit document.
 • “Claim” betekent een (rechts)vordering van welke aard ook (wegens een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins).
 • “Communicaties aan Opdrachtgever” betekent alle door FLEXFG B.V. uit hoofde van een Opdracht verstrekte informatie, stukken of overige mededelingen, ongeacht de vorm waarin de verstrekking plaatsvindt; daaronder zijn mede begrepen door FLEXFG B.V. Entiteiten vervaardigde (concept) rapportages, (concept) memoranda en (concept) adviezen.
 • “FLEXFG B.V. Technologie” betekent producten van de geest, materiaal, informatie, technologieën, berekeningswijzen en hulpmiddelen en overige intellectuele of industriële eigendom, die FLEXFG B.V. heeft verkregen of waarop FLEXFG B.V. anderszins rechten heeft, dan wel die in verband met de uitvoering van de Diensten door FLEXFG B.V. ingezet, geleverd, gewijzigd, gecreëerd of verkregen worden, dan wel waarop FLEXFG B.V. in verband met de uitvoering van de Diensten anderszins rechten verkrijgt.
 • “Hulppersoon” betekent een derde aan wie FLEXFG B.V. een of meer Diensten heeft uitbesteed.
 • “Informatie” betekent informatie, gegevens, stukken, materialen en instructies of Vertrouwelijke Informatie ontvangen van Opdrachtgever of van derden op verzoek van Opdrachtgever.
 • “Opdracht” betekent de Opdrachtbevestiging en de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden.
 • “Opdrachtbevestiging” betekent de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en FLEXFG B.V. en eventuele andere bijlagen daarbij, maar met uitzondering van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
 • “Opdrachtgever” betekent de natuurlijke of rechtspersoon met wie FLEXFG B.V. als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht aangaat.
 • “Overige Ontvangers” betekent een of meer personen of organisaties (niet zijnde Opdrachtgever) die in de Opdrachtbevestiging of later met wederzijdse instemming door FLEXFG B.V. en Opdrachtgever schriftelijk zijn aangewezen als ontvanger van een Deliverable of van een Communicatie aan Opdrachtgever.
 • “Professionele Adviseur” betekent iedere professionele adviseur van Opdrachtgever die professioneel advies aan Opdrachtgever verleent en voor wie de inhoud van de door FLEXFG B.V. verstrekte Communicaties aan Opdrachtgever relevant kan zijn bij de advisering aan Opdrachtgever.
 • “Schade” betekent alle Claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voorvloeien uit de Opdracht of de Diensten.
 • “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie, handelsgeheimen of overige eigendomsrechtelijk beschermde informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is.
 • “Werkzaamheden” betekent de in de Opdrachtbevestiging genoemde prestaties en werkproducten die door FLEXFG B.V. uit hoofde van de Opdracht aan Opdrachtgever geleverd (moeten) worden.
 • “Abonnement” betekent een aangegane overeenkomst voor in beginsel bepaalde periode waarin periodiek diensten geleverd zullen worden.
  • Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard door FLEXFG B.V..

 

 1. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever en FLEXFG B.V. ondertekende Opdrachtbevestiging door FLEXFG B.V. is ontvangen en heeft – voor zover van toepassing – terugwerkende kracht tot het moment waarop FLEXFG B.V. de werkzaamheden heeft aangevangen.
  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

 

 1. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST / RANGORDE BIJ STRIJDIGHEID
  • De Opdrachtbevestiging is de basis van alle afspraken tussen FLEXFG B.V. en Opdrachtgever ter zake van de Werkzaamheden.
  • Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst dienen op schrift te worden gesteld en door FLEXFG B.V. voor akkoord te worden ondertekend.
  • In geval van strijdigheid tussen de Opdrachtbevestiging en de andere delen van de Overeenkomst, prevaleert de Opdrachtbevestiging. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.

 

 1. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
  • In de Opdrachtbevestiging is een omschrijving opgenomen van de door FLEXFG B.V. te verrichten Werkzaamheden.
  • FLEXFG B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  • FLEXFG B.V. bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is FLEXFG B.V. gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.
  • Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Voorts is FLEXFG B.V. in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
  • Indien FLEXFG B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan FLEXFG B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van FLEXFG B.V..
  • Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en FLEXFG B.V. kunnen worden beïnvloed.
  • FLEXFG B.V. kan in het belang van de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening, derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrekken.
  • De door FLEXFG B.V. als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
  • Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van FLEXFG B.V., alle medewerking verlenen en alle relevante bescheiden, die FLEXFG B.V. redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen. Ingeval FLEXFG B.V. bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt, dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Voor zover de Werkzaamheden niet in het eigen gebouw van FLEXFG B.V. worden uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerker(s) van FLEXFG B.V. worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
  • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat FLEXFG B.V. onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
  • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan FLEXFG B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit.
  • FLEXFG B.V. is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
  • De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in lid 1 van dit artikel of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER
  • Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van FLEXFG B.V. bij de uitvoering van de Werkzaamheden, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
 • het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf, de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;
 • de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door FLEXFG B.V. geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
 • het aanstellen door Opdrachtgever van een persoon die beschikt over passende vermogens, kennis en ervaring om te allen tijde verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van de Opdrachtgever en toezicht te houden op de Werkzaamheden en de geschiktheid van de uitkomsten van de Werkzaamheden, verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, te beoordelen en verantwoordelijkheid te nemen voor acties, indien toepasselijk, die voortkomen uit de uitkomsten van de Werkzaamheden.

 

 1. GEHEIMHOUDING
  • FLEXFG B.V. is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor zover FLEXFG B.V. is verplicht tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan FLEXFG B.V. is onderworpen, een op FLEXFG B.V. of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan FLEXFG B.V. rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.
  • De in lid 1 van dit artikel opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van FLEXFG B.V. om de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie aan haar verzekeraars en/of adviseurs over te leggen in verband met de beroepsaansprakelijkheid van FLEXFG B.V. of aan een derde, indien zulks nodig is voor de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening.
  • FLEXFG B.V. is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen, tenzij FLEXFG B.V. voor zichzelf optreedt of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan FLEXFG B.V. voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  • Tenzij daartoe door FLEXFG B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van de Opdrachtbevestiging, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van FLEXFG B.V., die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
  • Tenzij daartoe door FLEXFG B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever geen mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van FLEXFG B.V..
  • Opdrachtgever zal de door FLEXFG B.V. uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van FLEXFG B.V. uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
  • FLEXFG B.V. en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van hetgeen in dit artikel is bepaald, opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
  • FLEXFG B.V. behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  • FLEXFG B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.
  • Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 van dit artikel genoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van FLEXFG B.V., te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  • Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor cliënten van FLEXFG B.V., is FLEXFG B.V. gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die FLEXFG B.V. als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen.

 

 1. HONORARIUM/BETALING/KOSTENVERHAAL
  • FLEXFG B.V. factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden), Abonnement en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij FLEXFG B.V. en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Het is FLEXFG B.V. toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Dit is bij afname van een Abonnement altijd het geval. Het is FLEXFG B.V. tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door FLEXFG B.V. is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.
  • Het honorarium van FLEXFG B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden; het honorarium van FLEXFG B.V. is mede gebaseerd op de deskundigheid, op de tijd die aan de Werkzaamheden zijn besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden.
  • Onder de kosten zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verstaan de directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend.
  • Het door FLEXFG B.V. aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, waarbij een minimum van 15 minuten per verrichting worden gehanteerd, vermenigvuldiging met de jaarlijks door FLEXFG B.V. vast te stellen uurtarieven, te vermeerderen met BTW. Daarnaast kan eventueel een vast bedrag (“Fixed Fee”) voor de uitvoering van de gehele opdracht worden afgesproken. Ten behoeve van de opdrachtgevers zullen door FLEXFG B.V. betaalde voorschotten, waaronder vertaalkosten, reis- en verblijfkosten separaat in rekening gebracht worden. FLEXFG B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
  • Het door FLEXFG B.V. gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes.
  • Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is FLEXFG B.V. gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van FLEXFG B.V., vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW), in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
  • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die FLEXFG B.V. maakt als gevolg van de niet -nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
  • Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van FLEXFG B.V. daartoe aanleiding geeft, is FLEXFG B.V. gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door FLEXFG B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is FLEXFG B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan FLEXFG B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
  • In geval FLEXFG B.V. gehouden is of verzocht wordt informatie te verstrekken over Opdrachtgever op grond van een verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of overheidsorgaan of op grond van enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever FLEXFG B.V. compenseren voor de kosten van FLEXFG B.V. en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk verzoek, bevel of procedure, in geval handelen van FLEXFG B.V. geen (mede) onderwerp is van een dergelijk verzoek, bevel of procedure.

 

 1. RECLAMES
  • Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan FLEXFG B.V. kenbaar te worden gemaakt.
  • Reclames als bedoeld in artikel 12 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  • In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft FLEXFG B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

 1. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
  • Abonnementen worden aangegaan op de datum van ondertekening en loopt voor een periode van twaalf maanden. De Overeenkomst kan door zowel FLEXFG B.V. als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van uiterlijk dertig (30) dagen voor afloop van deze periode. Na de contractperiode wordt de abonnement automatisch verlengd met eenzelfde periode. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, is het ook mogelijk om kortlopende abonnementen af te spreken. De Overeenkomst van deze kortlopende abonnementen kan door zowel FLEXFG B.V. als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van uiterlijk dertig (30) dagen voor afloop van deze periode. Na de contractperiode wordt de abonnement automatisch verlengd met eenzelfde periode. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van FLEXFG B.V. te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door FLEXFG B.V. in verband met de Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies.
  • FLEXFG B.V. is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
  • Aan zowel FLEXFG B.V. als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW).
  • FLEXFG B.V. behoudt bij een beëindiging op basis van de bovenstaande leden van dit artikel aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • FLEXFG B.V. zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. FLEXFG B.V. is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van FLEXFG B.V..
  • De aansprakelijkheid van FLEXFG B.V. is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan FLEXFG B.V. ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbevestiging verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van FLEXFG B.V.. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt FLEXFG B.V. aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal de aan FLEXFG B.V. ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde honorarium.
  • Aansprakelijkheid van FLEXFG B.V. voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten.
  • Buiten de in voornoemde gevallen rust op FLEXFG B.V. geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
  • FLEXFG B.V. zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FLEXFG B.V. is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van FLEXFG B.V. optreden.

 

 1. VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart FLEXFG B.V. ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van FLEXFG B.V.. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die FLEXFG B.V. in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 

 1. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
  • In het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op FLEXFG B.V. kan FLEXFG B.V. persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtgever verwerken.
  • In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door FLEXFG B.V. aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van FLEXFG B.V. en derden, kan FLEXFG B.V. persoonsgegevens verwerken.
  • Verwerking van persoonsgegevens door FLEXFG B.V. in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever informeert betrokkenen over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan FLEXFG B.V. en de verwerking daarvan door FLEXFG B.V. conform de Overeenkomst.
  • Voor zover FLEXFG B.V. in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en Opdrachtgever het doel en de middelen van deze gegevensverwerking vaststelt, treedt Opdrachtgever op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en FLEXFG B.V. als verwerker in de zin van de AVG. In dit geval zijn tevens de leden 1 en 2 van dit artikel voor zover het Werkzaamheden van FLEXFG B.V. als verwerker betreft en de leden 4, 5 en 7 van dit artikel van toepassing, die tezamen gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG, tussen FLEXFG B.V. en Opdrachtgever.
  • Voor zover FLEXFG B.V. optreedt als verwerker zoals bedoeld in het voorgaande van dit artikel is het volgende van toepassing:
 2. FLEXFG B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer (doen) leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen omvatten in ieder geval:
 • maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens;
 • maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijke verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, toegang of openbaarmaking;
 1. FLEXFG B.V. verplicht zich tot geheimhouding inzake de door of namens Opdrachtgever beschikbaar gestelde en/of toegankelijk gemaakte persoonsgegevens. Indien FLEXFG B.V. derden inschakelt voor (ondersteuning bij) de uitvoering van de Werkzaamheden draagt FLEXFG B.V. er zorg voor dat zij contractuele afspraken maakt met de betreffende derden om zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens door de derden te waarborgen conform de waarborgen aangegeven in de leden 4 en 5 van dit artikel.
 2. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan haar verplichtingen op grond van de AVG te voldoen, stelt FLEXFG B.V. Opdrachtgever in kennis van een inbreuk op de door FLEXFG B.V. getroffen beveiliging van de persoonsgegevens van Opdrachtgever, indien als gevolg van die inbreuk redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat de persoonsgegevens zijn verloren gegaan of onrechtmatig zijn of kunnen worden verwerkt. De kennisgeving door FLEXFG B.V. aan Opdrachtgever zal onverwijld geschieden, hetgeen betekent binnen 48 uur nadat FLEXFG B.V. de betreffende inbreuk heeft geconstateerd dan wel door een door haar ingeschakelde onderaannemer daarover is geïnformeerd. Vorenvermelde beoordeling door FLEXFG B.V. – over redelijkerwijs niet uit te sluiten verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens als gevolg van de inbreuk op de door FLEXFG B.V. getroffen beveiliging – geschiedt op basis van de bij FLEXFG B.V. beschikbare informatie. Opdrachtgever informeert FLEXFG B.V. schriftelijk over een e-mailadres van Opdrachtgever voor het kunnen doen van vorenbedoelde kennisgeving door FLEXFG B.V..
  • Voor zover FLEXFG B.V. ter uitvoering van de Werkzaamheden het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, treedt FLEXFG B.V. op als verantwoordelijke in de zin van de AVG en zijn de leden 4 en 5 van dit artikel niet van toepassing.
  • Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet– en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart FLEXFG B.V. tegen alle aanspraken van derden in verband met niet -naleving van deze wet– en regelgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die FLEXFG B.V. in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 

 1. E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK

Opdrachtgever en FLEXFG B.V. kunnen door middel van elektronische post (e- mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e -mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. FLEXFG B.V. is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e -mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de datauittreksels uit de computersystemen van FLEXFG B.V. bepalend.

 

 1. VERVALTERMIJN

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens FLEXFG B.V., uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

 1. ONAFHANKELIJKHEID
  • FLEXFG B.V. is verplicht zich te houden aan onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om FLEXFG B.V. in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht FLEXFG B.V. tijdig, juist en volledig te informeren, een en ander in de ruimste zin des woords.
  • De verplichtingen, opgenomen in artikel 7 (Geheimhouding) zijn niet van toepassing en FLEXFG B.V. is bevoegd om vertrouwelijke informatie betreffende de Opdrachtgever te gebruiken en deze te verstrekken aan (i) andere partijen, die ondersteunend zijn ten behoeve van FLEXFG B.V. administratie of infrastructuur ten behoeve van (a) het verrichten van cliënt-, en opdrachtacceptatie procedures en (b) het onderhouden van kwaliteitsnormen en professionele normen ten aanzien van de Werkzaamheden of diensten.

 

 1. NAWERKING

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen FLEXFG B.V. en Opdrachtgever.

 

 1. OVERDRACHT

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houd ende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin FLEXFG B.V. is gevestigd. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weense Koopverdrag’) is niet van toepassing.

 

Einde

 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer.